ސ.ހިތަދޫ/ފެއަރީޕެލަސް، އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1150/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1131

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval