މއ.ތަބައްގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު މުޢާނިސް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1150/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1130

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval