ފުނާޑު. ލަކަނޫގެ/ޏ.ފޯއްމުލައް، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1856/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1129

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval