މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް މިކޯޓުންދޭ ނަމޫނާ އަކާއި އެއްގޮތަށް ފައިލް ބަހައްޓާ ހަރެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

  • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval