މިކޯޓަށް "މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ބިޒްނެސް ސްޓޭންޑަރޑް" ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

144-E/IU/2021/29

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ: ޖަަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި

  • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval