ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނެއް ވަގުތީގޮތުން އެހެން ޤާޟީއަކާއި އިދާރީގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval