މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval