ޤަޟިއްޔާ ނިމުމާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތާއި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ލިޔުމާއި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval