ސިވިލް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ދުރުން ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval