އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


އެކްސްޕްލޯރ އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 3926/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B2/2022/1152

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B7/2022/1148

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B4/2022/1145

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ.މުލި. ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، މުޙައްމަދު ވާފިރު އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1470/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/1141

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5282، ޙަސަން ތައުފީޤް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2969/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1138

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 126 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން