ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު

  • ޤަޟިއްޔާ: 391/ސީވީސީ/2015Thaaval
  • އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން