ހ.ލައިޓްރޯސް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު

ހ.ލައިޓްރޯސް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު

  • ޤަޟިއްޔާ: 2045/ސީވީސީ/2014Thaaval
  • އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން