ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13541/މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގެފަރާތުން ޅ.ކުރެންދޫ/މާރސް، ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13541/މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގެފަރާތުން ޅ.ކުރެންދޫ/މާރސް، ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

125/Cv-C-HD/2020Thaaval