ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ގދ. ހޯޑެއްދޫ / ހަވީރީއައްސޭރި، ޙުސައިން ވާރިޝް / ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ގދ. ހޯޑެއްދޫ / ހަވީރީއައްސޭރި، ޙުސައިން ވާރިޝް / ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3463/Cv-C/2019 Thaaval