ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ހ. ދުބުރިމާގެއާގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ / ފަރެސްއަވަށް. ޔާޑްލީ، އަޙްމަދު މުމްތާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ހ. ދުބުރިމާގެއާގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ / ފަރެސްއަވަށް. ޔާޑްލީ، އަޙްމަދު މުމްތާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2830/Cv-C/2019 Thaaval