ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13694، ޢަލީ މުނީރު ގެ ފަރާތުން ހ. ހާޖަރާގެ، އާސިމް ތައުފީޤު ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13694، ޢަލީ މުނީރު ގެ ފަރާތުން ހ. ހާޖަރާގެ، އާސިމް ތައުފީޤު ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

120/Cv-C-HD/2019 Thaaval