ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ޙުސައިން ދާއޫދު ޖަނަވަރީގެ /ތ. ކިނބިދޫ ގެ ފަރާތުން ރަމްޒިއްޔާ ޙަސަން ފިނިހިޔާގެ އއ. ތޮއްޑޫ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް:  ޙުސައިން ދާއޫދު ޖަނަވަރީގެ /ތ. ކިނބިދޫ ގެ ފަރާތުން ރަމްޒިއްޔާ ޙަސަން ފިނިހިޔާގެ އއ. ތޮއްޑޫ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1270/Cv-C/2019 Thaaval