ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް

B1-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 705 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B1-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒުފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 707 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B1-CR 3

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 709 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B1-CR 4

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 711 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B2-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ:
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 713 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B2-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟު ސާޠިރު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 715 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B3-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 717 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B3-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 719 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B3-CR 3

 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 725 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B3-CR 4

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 728 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B4-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 730 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B4-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 733 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B5-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 734 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B5-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޙީމް އިބްރާހީމް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 736 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B5-CR 3

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 739 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B5-CR 4

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 741 3002
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.