މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ގޮތުން ނިންމިގޮތް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ގޮތުން ނިންމިގޮތް

  • B-CR-7/IN/2014/05Thaaval
  • ޤަޟިއްޔާ: 2260/ސީވީސީ/2012