ނަންބަރު 2018/ސީވީސީ/2161 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މއ.ނިއުޔޯރކްހައުސް/މާލެ، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ގެފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

ނަންބަރު 2018/ސީވީސީ/2161 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މއ.ނިއުޔޯރކްހައުސް/މާލެ، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ގެފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2161/Cv-C/2018Thaaval