ހ.ކަފުރުތޮޅިގެ/މާލެ، އިސްމާޢީލްފުޅު ގެފަރާތުން ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ/މާލެ، މުޙައްމަދު މަމްދޫޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.ކަފުރުތޮޅިގެ/މާލެ، އިސްމާޢީލްފުޅު ގެފަރާތުން ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ/މާލެ، މުޙައްމަދު މަމްދޫޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2903/Cv-C/2019Thaaval