ހ.ކެލީތިއާ/މާލެ، ޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ ގެފަރާތުން ގްރާސްމީޑް/ގދ.ތިނަދޫ، އަޙްމަދު ޝިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.ކެލީތިއާ/މާލެ، ޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ ގެފަރާތުން ގްރާސްމީޑް/ގދ.ތިނަދޫ، އަޙްމަދު ޝިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3739/Cv-C/2019Thaaval