ހ.ފްރުޓްގާރޑްން/މާލެ، އިބްރާހީމް އާޞިފް ގެފަރާތުން ބްލޫހައުސް/ދ.ކުޑަހުވަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.ފްރުޓްގާރޑްން/މާލެ، އިބްރާހީމް އާޞިފް ގެފަރާތުން ބްލޫހައުސް/ދ.ކުޑަހުވަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3734/Cv-C/2019Thaaval