ހ.މަލާގާ/މާލެ، އަޙްމަދު އާޞިމް ގެފަރާތުން ރެޑްޕައިން ކާޕެންޓްރީ-އަޙްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.މަލާގާ/މާލެ، އަޙްމަދު އާޞިމް ގެފަރާތުން ރެޑްޕައިން ކާޕެންޓްރީ-އަޙްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

159/Cv-C-HD/2019Thaaval