ހ.ދޭހަނދުވަރު/މާލެ، މަރްޔަމް އަޒުލިފާ ގެފަރާތުން އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ފާއިޒާ ގެވާރިޘުން އާއި، މއ.ސަމިޓު/މާލެ، ޙަލީމަތު އިބްރާޙީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.ދޭހަނދުވަރު/މާލެ، މަރްޔަމް އަޒުލިފާ ގެފަރާތުން އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ފާއިޒާ ގެވާރިޘުން އާއި، މއ.ސަމިޓު/މާލެ، ޙަލީމަތު އިބްރާޙީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3350/Cv-C/2019Thaaval