ހ.އޮގަސްޓާ/މާލެ، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ގެފަރާތުން ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

ހ.އޮގަސްޓާ/މާލެ، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ގެފަރާތުން ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

71/Cv-C-HD/2019Thaaval