ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، ފިނިވާގެ / ނ. ވެލިދޫގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

09-Cv-C-A-2023Thaaval