ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދޮންއާދަމްފުޅު، ގ. ފީރޯޒްލޮޖް / މާލެގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

08-Cv-C-A-2023Thaaval