‎ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ނާޡިމް މ. ނިޔަދުރުގެ / މާލެ ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ‏

07_CvC_A_2023Thaaval