ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޒަކީ، ފެންފިޔާޒުގެ/ ރ. އަނގޮޅިތީމު ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

06_CvC_A_2023Thaaval