ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެރޯވިލާ / ރ. ރަސްގަތީމު، އަޙްމަދު ފާއިޒް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01_CvC_A_2023Thaaval