ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޕެރެލެކްސް ވެންޗަރ ޕާރޓްނަރސް އެކްސްވީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

22-Cv-C(A)-2021Thaaval