ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޢާލިމާ ޔަޙްޔާ. ހުޅުމާލެ، 10571ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01-Cv-C(A)-2022Thaaval