ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

24-Cv-C(A)-2021Thaaval