ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ.ނިޔަލަ/މާލެ، އިސްމާޢީލް އަދުހަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

16-Cv-C(A)-2021Thaaval