ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދިއާރު އައިޑެނިޒް، އަޒެރްބޭކަން ކެޑް، 72 ސޮކަކް، 08/17 ބަހަސެލިއެވްލެރ، އަންކާރާ/ތުރުކީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

15-Cv-C(A)-2021Thaaval