ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ.ޤަސީމު/މާލެ، މޫސާ ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

11-Cv-C(A)-2021Thaaval