ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަލިފް ލޯ ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01-Cv-C(A)-2021Thaaval