ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މއ.ނޫރީ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީމަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

11-Cv-C(A)-2020Thaaval