ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޝަރުމީލާމަންޒިލް/ށ.ފޯކައިދޫ، އަޙްމަދު ޒަކީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

09-Cv-C(A)-2020Thaaval