ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބަދަލުގައި) ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

07/Cv-C(A)/2020 Thaaval