ތަޢުޒިޔާ


ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްޤާޟީ، ޖަސްޓިސް (ރިޓަޔަޑް) އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒު ފަހުމީ އަވަހާރަވުމުން އެމަރުޙޫމްއަށް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށާއި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި މަތިވެރި މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

މިއަދަކީ މިކޯޓުގެ ތާރީޚީ ޙަޔާތުގައި އައި، ހިތާމަވެރި އަދި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މޮޅިވެރި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މިކޯޓުން ދެކި އެގޮތުގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރަމެވެ.