ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2332، ޙަސަން ތައްޚާން ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

04-Cv-C(A)-2021Thaaval